तात राम नहिं नर भूपाला : भाग – १

 Ticker News
  • NYSAA Esports Gaming League to start on Monday, March 7, 2022!!

ಅದೊಂದು ರಸದ ಒರತೆ. ಸುಡುಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದುಬರುವ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ ತಂಪುತಂಪು. ರಾಮ-ಕಥೆ ಚಿತ್ರಿಸುವ ರಾಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಚಿಂತನ-ಮಂಥನ ನಡೆಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುವುದು ವರ್ತಮಾನ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತುಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಮಧು (ಜೇನುತುಪ್ಪ).

ರಾಮ-ಕಥೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಇಂಪು, ಇಂಪು. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಆನಂದವೂ ಹೌದು, ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥವೂ ಹೌದು. ಒರತೆ ಸದಾ ಜಿನುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸಮದೂಗಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಎದೆಯ ಮೊಗ್ಗರಳುವುದು ಎನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥವೂ ಇದೇ. ರಾಮ, sanskrit-ɑi.com ರಾಮಾಯಣ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿದಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮೈಮನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿಸುವ, ನಿತ್ಯವಾದ “ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ” ಆದ ರಸದ ಒರತೆ! For www.https%253A%252f one wһo wore Hindu-baiting as a badge of honour, his last wish was to have an orthodox Hindu cremation, ɑnd sanskrit-ai.cօm his ashes were to Ье scattered іn thе purifying waters of Ganga Mata.

Nawab Nehru died а bitter mɑn, utterly humiliated in the twilight of һis life. ಅವನು ವಿಕಾರ ರಹಿತ ಆತ್ಮವುಳ್ಳವನು, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ, ನಿತ್ಯ ಸಂತುಷ್ಟ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದ, ಸರ್ವವೇದ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಶತ್ರುವಿನಾಶಕ, sanskrit-ai.com ಸತ್ಯಪ್ರತಿಜ್ಞ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವನು, ಸದಾ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತದಲ್ಲಿ, ಆಶ್ರಿತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದವನು, ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ಪೋಷಕ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದ “ಅಂಥವನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಪೃಥ್ವಿಯಂತೆ, ಧೈರ್ಯ ಹಿಮವತ್‌ ಪರ್ವತದಂತೆ. ನಾರದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ “ರಾಮ ಚರಾಚರ ಜೀವಿಗಳ ಪೋಷಕ, ರಕ್ಷಕ, ಹಿತೈಷಿ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ರಸಸ್ಯಂದಿಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರವೇ.

ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನೂ, ಸ್ವಜನರ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮರ್ದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳ, ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನ. ಅವನ ಹೆಸರು ರಾಮ. ಸತ್ಯಪಾಲನೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಪರಾಕ್ರಮ”.

ಅವನು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾರಿಹೋಕರನ್ನು ಸುಲಿಗೆಮಾಡುವ ಬೇಡ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನು ಕಂಡ ದರ್ಶನ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಅಪರಿಚಿತ. ರಾಮಾಯಣ ಮೂಡಿಬಂದ ಸಂದರ್ಭ ಸುಪರಿಚಿತವಾದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದದ್ದೂ ಸುಪರಿಚಿತವೇ.

ಅವರು ಇದು ಪಾಪ, ಇದರ ಭಾರವನ್ನು ಅವನ ಮಡದಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹೊರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಪಾಪಕಾರಕ ಆಗುವ ತನ್ನದಲ್ಲದ್ದು ಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಅಪರಿಗ್ರಹದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾರದರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವನ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು ರತ್ನಾಕರ.

ಅವನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ದಾರಿಹೋಕರಾಗಿ ಬಂದ ನಾರದರನ್ನೂ ಅವನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಮೈಮೇಲೆ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದರೂ ಅದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ.

ಹೀಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪುರುಷ ಆಗಿದ್ದೀಯ ಎಂದು ಅವನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದರು. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಹೊಣೆಗಾರ ಎಂಬುದರ ಅರಿವಾಯಿತು.

ಆತನೇ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ‌ಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದವನು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಕಥೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hit enter to search or ESC to close